ചോര പൂത്ത കാട്ടിലൂടെ അജിത വീണ്ടും ...മൂന്ന് നാലു ദിവസം ബ്ലോഗില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. മദിരാശി വരെ ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അത് വരെ വായിക്കാന്‍ അജിതയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇവിടെ...

(കടപ്പാട്: മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍)

ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ

രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെയും.

മൂന്നാം ഭാഗം ഇതാ

നാലാം ഭാഗം ഇവിടെ

അഞ്ചാം ഭാഗം  പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.

*

No comments: