ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു...


ദൈവം പാവം !ഓർക്കുട്ടിനു വിട !മതഭീകരതയെ മുസ്ലീങ്ങൾ എതിർക്കണം