മാങ്ങകൾ പഴുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

മാങ്ങ സീസൺ കഴിയാറായി. ഇത്തവണ കാല്‍സ്യം കാര്‍ബൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കുന്ന മാങ്ങ ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ കാര്യമാണു പറയുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കാര്യം അറിയില്ല. കാൽസിയം കാർബൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാങ്ങ പഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് തിന്നുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. മൂപ്പെത്താത്ത 'ചള്ള് ' മാങ്ങകൾ പറിച്ചെടുത്ത് കാൽസിയം കാർബൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഴുപ്പിക്കുന്നതാണു കുറെക്കാലമായി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ മാങ്ങ മുറിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ വെള്ള നിറം ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അണ്ടി തീരെ മൂത്തിരിക്കുകയില്ല.  എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം ഉണ്ടാക്കണം, ഉപഭോക്താക്കൾ പോയി തുലയട്ടെ എന്നൊരു മനോഭാവമാണു വ്യാപാരികൾക്കും മധ്യവർത്തികൾക്കും മാങ്ങ പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന മുതലാളിമാർക്കും എല്ലാം. നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഗുണത്തിനായി വരേണം എന്നൊരു ആത്മാർത്ഥത ആർക്കുമില്ല. എങ്ങനെയും പണം വാരണം എന്ന് മാത്രമാണു ചിന്ത.

മാങ്ങകൾ നല്ല വണ്ണം മൂപ്പ് എത്തിയാൽ പറിച്ചെടുത്ത് വൈക്കോൽ നിറച്ച പെട്ടികളിലാക്കി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചാൽ അതിലെ എതിലിൻ വാതകത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാങ്ങകൾ പഴുക്കുകയും ഉപഭോക്താവിനു അത് സ്വാഭാവികരുചിയോടെ വാങ്ങാനും കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പണത്തോടുള്ള ദുര നിമിത്തം മാങ്ങ പാട്ടം എടുക്കുന്നവരും വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരും അതിനു തയ്യാറല്ല.

മാങ്ങ എങ്ങനെയാണു പഴുക്കുന്നത് എന്ന സംഗതിയാണു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പച്ചമാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങയും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണു വ്യത്യാസങ്ങൾ? പച്ച മാങ്ങ ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും. പുളിപ്പുരുചി ആയിരിക്കും. മണത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പുറമേക്ക് പച്ച നിറമായിരിക്കും. പഴുത്തമാങ്ങയോ? സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പുളിപ്പിനു പകരം മധുരം ആയിരിക്കും. മണത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. വാസനയും കൂടി ചേർന്നതാണു സ്വാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാക്കും മൂക്കും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണു ഏത് രുചിയും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പിന്നെ മാങ്ങയുടെ പുറംതൊലിക്ക് മഞ്ഞയോ ചുകപ്പോ നിറമായിരിക്കും. ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണു ഉണ്ടാകുന്നത്? എതിലിൻ എന്ന വാതകമാണു ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Ethylene is a hydrocarbon which has the formula H₂C=CH₂ 

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു മാങ്ങയുടെ പഴുക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങുന്ന സമ്മർ സീസണിലാണു പൊതുവെ മാങ്ങ പഴുക്കുക. അപ്പോൾ എതിലിൻ എന്ന വാതകം മാവിൽ ഉണ്ടാവുകയും എതിലിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ മാങ്ങയിലെ സ്റ്റാർച്ച് വിഘടിച്ച് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന ലഘുപഞ്ചസാര തന്മാത്രയായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണു മാങ്ങയ്ക്ക് മധുരം ഉണ്ടാകുന്നത്. പുളിപ്പിനു നിദാനമായ ആസിഡ് അപ്പോഴും മാങ്ങയിലുണ്ട്. പക്ഷെ പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ളതിനാൽ പുളിപ്പ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. സ്റ്റാർച്ച് ഫ്രക്റ്റോസ് ആയി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണു പഴുക്കൽ എന്ന് പറയാം. മാങ്ങ സോഫ്റ്റ് ആകാനും കാരണം ഇത് തന്നെ.

പച്ചമാങ്ങയുടെ തൊലിയിലെ ക്ലോറോഫിൽ വിഘടിച്ചു പോവുകയും മഞ്ഞ, ചുകപ്പ് പോലുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ അപ്പോൾ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണു മാങ്ങയുടെ നിറം മാറുന്നത്. കൂടാതെ സ്റ്റാർച്ച് വിഘടിച്ച് മറ്റ് ആരോമാറ്റിക്ക് സംയുക്തങ്ങളും മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല വാസനകൾ നൽകുന്നു. സ്റ്റാർച്ച് എന്നാൽ വളരെ വലിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്മാത്ര (കാർബൺ,ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നത്) ആണെന്നും ഫ്രക്റ്റോസ് (ഗ്ലൂക്കോസ്) എന്നാൽ വളരെ ലഘുവായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പഞ്ചസാരയെ മോണോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നാണു പറയുക. അസംഖ്യം മോണോകാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചേർന്നതാണു സ്റ്റാർച്ച്. വാസന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ നൽകുന്ന തന്മാത്രയെ ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്നാണു പറയുക. ഹൈഡ്രോകാർബണിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല.

ശരി, ഈ സ്റ്റാർച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ മാവിനു കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും എവിടെ നിന്നാണു കിട്ടുന്നത്? തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളത്തിൽ നിന്നല്ല. മണ്ണിൽ നിന്നു പോലും അല്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബണും ജലത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റാർച്ച് ആണു എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഊർജ്ജസ്രോതസ്സ്. എന്നാൽ ഊർജ്ജം ഇപ്പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളുടെയൊന്നും അല്ല താനും. ഊർജ്ജം സൂര്യന്റെയാണു. അതായത് സസ്യങ്ങൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സംഭരിച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി മാറ്റാൻ സൗരോർജ്ജവും സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഊർജ്ജമാണു നമുക്കെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജം. നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് കഴിക്കുന്നു. അത് കുടലിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറി രക്തത്തിൽ കലരുന്നു. രക്തം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഓരോ കോശത്തിലും എത്തിക്കുന്നു. കോശത്തിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് കത്തുന്നു. ഊർജ്ജം റിലീസ് ആകുന്നു. 

വാസ്തുക്കാരും മറ്റും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എനർജിയിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒന്നുമില്ല. എനർജി എന്നാൽ എനർജി മാത്രം. ഊർജ്ജം. ഈ പോസിറ്റീവ് , നെഗറ്റീവ് , എനർജി എന്നൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ വാസ്തുക്കാരനു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഈ വാക്കുകളുമായി വാസ്തുവിനു എന്ത് ബന്ധം. തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണു, സയൻസിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ മോഷ്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു വ്യാജസയൻസ് ഭാവന പോലെ ഉണ്ടാക്കുക. 

മാവോയിസവും ജനാധിപത്യവും

മാവോയിസ്റ്റുകൾ രാജ്യദ്രോഹികളാണു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായമാണു നിലവിലുള്ളത്. മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമാണു. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ മരണമാണു ജീവിതത്തേക്കാൾ നല്ലത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പ് തരുന്ന സമ്പ്രദായമാണു പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം. രാജ്യത്ത് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യരീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും പരിഹരിച്ച് പ്രശ്നരഹിതമായ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹജീവിതത്തിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണു. ഒന്ന് തീരുമ്പോൾ മറ്റ് പലത് ഉടലെടുക്കും.

പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവ പരിഹരിക്കുകയും വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയും പരിഹരിക്കുക. ഇതൊരു തുടർപ്രക്രിയയാണു. ജനാധിപത്യസർക്കാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും പരിഹാരം തേടാനും കഴിയും. മറ്റ് ഭരണസമ്പ്രദായത്തിൽ പൗരന്മാർക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമല്ല. ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റൂ. അത്കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യമാണു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിലവിലെ ബൂർഷ്വാ വ്യ്വസ്ഥിതിയാണു കാരണമെന്നും അത് കൊണ്ട് നിലവിലെ ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തെ വിപ്ലവത്തിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച് പാർട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പാർട്ടിനേതാക്കൾ പരിഹരിക്കും എന്നുമാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. ഇതിൽ വിപ്ലവത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളാകുന്നത്. സായുധവിപ്ലവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനായി നിലകൊള്ളൂകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണു മാവോയിസ്റ്റുകൾ. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാവങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് ആയുധങ്ങളുമായി നഗരം വളഞ്ഞ് പിടിച്ച് വിപ്ലവം നയിച്ച് ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നതാണു മാവോയിസ്റ്റ് തന്ത്രം.

ഈ മാവോയിസം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗറില്ലകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധിയുണ്ട്. അതിലും പല ഗ്രൂപ്പുകളുമുണ്ട്. ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും അത് വഴി നിരുപാധികമായ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശത്രുക്കളാണു. ഇത്കൊണ്ടാണു പരിഷ്കൃതസമൂഹം കമ്മ്യൂണിസത്തെയും അതിലെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളെയും തിരസ്ക്കരിക്കുന്നത്. ആദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ ജീവിതം. ഇതാണു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്‌ജി പറഞ്ഞാൽ മാവോയിസം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല. ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് ആരെങ്കിലും മുറിക്കുമോ? അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമില്ല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ഒരു ജഡ്‌ജി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ആ ജഡ്‌ജിയുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം. ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി അടിമത്വത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കലാണു. ജനാധിപത്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതാണു നല്ലത് എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നാം. അങ്ങനെ ആർക്ക് തോന്നിയാലും അവരൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹികളാണു.

മാവോയിസം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ വിജയിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് മാറി മാറി വരുന്ന ജനാധിപത്യസർക്കാരുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഹരിച്ചു വരും. വിപ്ലവം നടത്താൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇന്ത്യൻ ജനത അനുവദിക്കുകയില്ല. അത് സി.പി.എം. ആയാലും മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയാലും. ഇങ്ക്വിലാബിന്റെ പകൽകിനാവ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.