ജനാധിപത്യം V/s ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത്1 comment:

Baiju Elikkattoor said...

മലബാറില്‍ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭ ദശയില്‍ ഒരു ഖിലാഫത്ത് ഭരണം നിലവില്‍ വന്നിരുന്നല്ലോ ....... സി പി ഐ എംന്റെ വോട്ടു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു ശേഷം ....!!!!