ദൈവം പാവം !1 comment:

ajith said...

അതു മാത്രമോ? ദൈവത്തിനെ ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറഞ്ഞാല്‍ പകരം ചോദിക്കാനും ഈ പാവം മനുഷ്യന്മാര് തന്നെ മുന്നോട്ടിറങ്ങണം! ദൈവാന്നും പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാല്‍ മതീല്ലോ!