വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ;അനുഗൃഹീത ഗായിക !


1 comment:

ajith said...

അനുഗൃഹീതഗായിക തന്നെ!