സക്കറിയ പ്രസംഗിച്ചതും പയ്യന്നൂരില്‍ നടന്നതും

                                          പയ്യന്നൂരില്‍ വെച്ച് സക്കറിയ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം 
                                                പ്രസംഗാനന്തരം പയ്യന്നൂരില്‍ നടന്നത്
                           (കടപ്പാട്: പച്ചക്കുതിര എന്ന മാസിക ,DC BOOKS പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്)
*

No comments: