ബ്ലോഗ് ശില്പശാല ഒരോര്‍മ്മ

1-6-2008ന് കേരള ബ്ലോഗ് അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചു ഒരു ബ്ലോഗ് ശില്പശാല നടന്നു. എനിക്ക് ആ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത്കൊണ്ട് ഒരു ആശംസ‍ റെക്കൊര്‍ഡ് ചെയ്തു സംഘാടകര്‍ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. കേരള ബ്ലോഗ് അക്കാദമിയുടെ ഒരു ലഘുചരിത്രം എന്ന നിലയില്‍ ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ.

No comments: