പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ; പുക ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതും


കേരളമാകെ പുക കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണു ആലുവയിലെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകമ്പനിക്കാർ. പേര് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ്. നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്ക...
Posted by KP Sukumaran on Saturday, 19 March 2016

No comments: