ആയുർവേദ-ഹോമിയോ തട്ടിപ്പ് ചികിത്സാ ബിരുദങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക


സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണു ഞാൻ ഓരോ വിഷയങ്ങളും എഴുതുന്നത്. ചിലർക്കൊക്കെ അത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നാറ...
Posted by KP Sukumaran on Friday, 8 April 2016

No comments: