ജനാധിപത്യം തുടങ്ങുന്നത് ...

ഞാന്‍, ശിഥിലചിന്തകള്‍ എന്ന എന്റെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ ശിഥിലഭാഷണങ്ങളായി ചില വിചാരങ്ങള്‍ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്ക് വയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഷണമാണ്. ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതില്‍ എത്ര മാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ല. എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതല്ല. വെബ്‌ക്യാമറ ഓണ്‍ ചെയ്ത് മനസ്സിലുള്ളത് പറയുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇവിടെയാണ്.

No comments: