ചക്കരപ്പന്തലിൽ തേന്മഴ ചൊരിയും ....

എത്ര അനായാസമായിട്ടാണ് അനുഗൃഹീതയായ ഈ കൊച്ചുകലാകാരി ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കാൻ എന്ത് രസം, നമ്മുടെ കാതുകളിൽ തേന്മഴ ചൊരിയുന്ന പോലെ ...

2 comments:

aneel kumar said...

https://www.youtube.com/watch?v=Z0UY-j9e38M

tazim said...

Thanks for sharing - really a touching song.

shafeeque. Riyadh.