ചുംബനസമരം തുടരണം - കെ.വേണു

കപടസദാചാരത്തിനു ഒരു ഷോക്ക്ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും നടന്ന ചുംബനസമരം.  അത്കൊണ്ടാണു സകല സദാചാരവാദികളെയും ആ സമരം വിറളി പിടിപ്പിച്ചത്. ഇനിയും ആ സമരം കേരളത്തിലെ തെരുവുകളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ലക്ഷ്യം ന്യായമാണു, അതിനാൽ സമരം തുടരണം എന്നാണു പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകനായ കെ.വേണു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.  ചുംബനസമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹിക-സദാചാര പശ്ചാത്തലം കെ.വേണു സവിസ്തരമായി തന്നെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു.


No comments: