വാക്സിൻ വിരുദ്ധർ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശത്രുക്കളാണ്..

1 comment:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

വാക്സിൻ വിരുദ്ധർ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശത്രുക്കളാണ്.
മാരകമായ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പോലെ
തന്നെ വാക്സിൻ വിരുദ്ധരെയും പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നമ്മൾ.