ബൗദ്ധിക അസമത്വം


1 comment:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

സാമ്പത്തിക അസമത്വം പോലെ തന്നെ ഭീകരമാണു ആധുനിക കാലത്തെ ബൗദ്ധിക അസമത്വം