ദേശീയത എന്നത് സാർവ്വദേശീയതയുടെ അവിഭാജ്യഭാഗമാണ്

No comments: