പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം-2017

നാട്ടിൽ   വിദ്യാവിനോദിനി എൽ.പി.സ്കൂളിൽ
നടന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ...