ജൈവവും രാസവും രണ്ടില്ല; ഒന്നേയുള്ളൂ !

No comments: